Celem głównym projektu  jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gm. Tereszpol. Realizacja p. przyczyni się do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii cieplnej  i elektrycznej , przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy. Zastąpienie
konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej i energii cieplnej i wytwarzanie energii elektrycznej. i energii cieplnej z OZE spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, przyczyniając się
bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosf. i poprawy jego jakości. Realizacja p. poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesie atrakcyjność społeczno-gospodarczą gminy. W ramach p. na terenie gm. zostaną zainstalowane 142 instalacje  PV o sumarycznej mocy
481,20 kW, w tym: – 96 i. o mocy 3,00 kW; – 46 i. o mocy 4,20 kW; Zakłada się również montaż 61 i. kolektorów słonecznych o sumarycznej
mocy 214,50 kW, w tym: – 40 i. o mocy 3 kW; – 21 i. o mocy 4,5 kW. Zaplanowano montaż 10 i. kotłów na biomasę o mocy 20 kW każdy (sumaryczna moc 200,00 kW.)

©2024 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners